هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد