سخن خوبست ز اول، خاطر کس را نرنجاند

که بعد از گفتگو سودی ندارد، لب گزیدنها

ای دل، نگفتمت که مخواه از لبش مراد؟

دیدی که چون شکسته شدی از سوال خویش!

دیدار می نمایی و پرهیز میکنی

بازار خویش و آتش ما تیز می کنی؟

ای ز عشقت عالمی ویران شده

قصد این ویرانه کردی عاقبت؟