مپرس حالت من در فراغ یار امشب

به لب رسیده مرا جان در انتظارامشب

بیا برگرد با هم گاه ، با هم راه ، باهم آه

مرا دور از تو خواهد کشت ، باهم های بعد از تو

خدا زان مه بگیرد داد ما را

که نشنید از جفا فریاد ما را

بندی به پای دارم و باری گران به دوش

در حیرتم که شهره به بی بند و باری ام !