عمر گذشت و هچنان داغ وفاست زندگی

زحمت دل کجا بری؟! آبله پاست زندگی...

دست طبیعت، گل عمر مرا مچین

جانب عاشق، نگه ای تازه گل، از این...

آن یار طلب کن که ترا باشد و بس

معشوقه ی صد هزار کس را چه کنی؟

گر نباشد هر دو عالم گو مباش

تو تمامی، با توأم تنها خوش است...