راحتی نیست که از رنج کسی گُل نکند

خواب مخمل ز نخوابیدن مخملباف است

آن قدر ندارم که سزاوار تو باشم 

آن بِه که گرفتار ِ گرفتار تو باشم 

بر این نسَق گذرد گر مدار صحبتها

به هر کجا که کسی نیست جای ما خالی ست!

جستجوی حق به پای کفر و ایمان می کنم

یک قدم در سایه دارم ، یک قدم در آفتاب