تویِ آسمون ماه و دِق میده ماه و دِق میده دردِ بی دردی

پاییز اومده پاییز اومده،پی نامردی..

ای همه مردم

درین جهان به چه کارید؟

هر کسی را همدم غمها و تنهایی مدان

سایه هم راهِ تو میآید، ولی همراه نیست..

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق

یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود