گر با دگران بهْ ز منی، وای به من...

ور با همه کس همچو منی، وای همه!