مجنون به نصیحت دلم آمده است

بنگر بـه کجا رسیده دیوانگی ام