خرم آن روز که جان می رود اندر طلبت

تا بیایند عزیزان به مبارک بادم...