آن یار طلب کن که ترا باشد و بس

معشوقه ی صد هزار کس را چه کنی؟