هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ

از یمن دعای شب و ورد سحری بود