عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است

گاه می ماند و ناگاه به هم می ریزد