دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا؟

گر چه عمری به خطا دوست خطابش کردم!

ما لب پیمانه بوسیدیم و زاهد دست شیخ

ما به دین خود عمل کردیم و او بر مذهبش