دو پادشاه به یک مملکت نمی گنجد

در آن دلی که محبت بود فراغت نیست