امشب ای ماه به دَرد دِل من تسکینی

آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی ...