گفتم که بعد از آنهمه دلها که سوختی
کس می خورد فریب تو؟
گفتا هنوز هم...