نه سیم! نه دل! نه یار داریم!
پس ما به جهان چه کار داریم؟!