یارَب آگاهی زِ یارَبهای مَن        ناظِری بَر ماتَم شَبهای مَن

پایمَردیِ مَن در اِین ماتَم تو باش        کَس نَدارم، دستگیرم هَم تو باش