آنکه کارش با دلَست و نیست او را دل منم

آنکه را مرکب دلست و پای دل در گل مَنم