تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم

آری همه رسوایی اول ز نظر خیزد