هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است

که مزد گور کن از آزادی آدمی افزون تر باشد!