کنار تو هر لحظه گویم به خویش

که خوشبختی بی کران با من است