چه شیرین است

وقتی آفتاب دوستی، در آسمان دهر تابنده ست!