عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد

عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا...