شنیدم عاشقان را می نوازی!

مگر من زان میان بیرونم ای دوست؟