حالی دِل مظلوم مَرا غمزۀ مَستَش

با تیر زَد و ماند قِصاصَش به قیامت...