چون زلف توام جانا در عین پریشانی،

چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی..