مپرس حالت من در فراغ یار امشب

به لب رسیده مرا جان در انتظارامشب