ز سیر گلشن دنیا از آن به خار خوشم

که چیده اند حریفان رفته گلها را!