تو چه دانی که پسِ هر نگهِ ساده ی من

چه جنونی چه نیازی، چه غمی ست؟