امشب از من نکته موزون چه می جویی رهی 

شمع خاموشم گهرباری نمی آید ز من

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم

خار و خس وجود به سیلاب داده ایم