آن همه دلداری و پیمان و عهد

نیک نکردی که نکردی وفا!

مست شد،خواست که ساغر شکند،عهد شکست

فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست!

اِی سٓخت کمانِ سُسْت پیمان

این بود وفای عهد اصحاب؟

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده‌دل من که قسم های تو باور کردم