به خواب نیز نمی‌بینمش چه جای وصال؟

چو این نبود و ندیدیم باری آن بودی

راحتی نیست که از رنج کسی گُل نکند

خواب مخمل ز نخوابیدن مخملباف است

کجا بودی؟ که دیشب تا سحر در فکر گیسویت

دلم خواب پریشان دید و من تعبیرها کردم