هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر،

این هم نشان ما یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر

دیگران را اگر از ما خبری نیست چه غم

نازنینا! تو چرا بی‌خبر از ما شده‌ای؟

خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد

سر من فدای راهی که سوار خواهی آمد