جستجوی حق به پای کفر و ایمان می کنم

یک قدم در سایه دارم ، یک قدم در آفتاب