شبی در هجر او بر ما گذشته ست

که باک از شورش محشر نداریم!