ای همه مردم

درین جهان به چه کارید؟

عمرِ گرانمایه راچگونه گزارید؟

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید

هیچ ندارید اگر عشق ندارید

وایِ شما دل به عشق اگر نسپارید!