هر کسی را همدم غمها و تنهایی مدان

سایه هم راهِ تو میآید، ولی همراه نیست..