بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق

                   یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود