عقل را از بارگاه عشق بیرون کردهاند

هر فضولی محرم خلوتسرای شاه نیست