در حسرت تو میرم و دانم توِ بی وفا

روزی وفا کنی که نیاید به کار من...