گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد،

بسوختیم در این آرزوی خام و نشد...!