هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت
این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست..