خوشا با خود نشستن، نرم نرمک اشکی افشاندن
زدن پیمانه‌ای دور از گرانان، هر شبی کنج شبستانی..