بنال سعدی اگر چاره وصالت نیست

که نیست چاره بیچارگان به جز زاری...