اساس علم ریاضی به باد خواهد رفت

اگر که مسئله ها عاشقانه حل بشود