به چه دستی زدی آن ساز شبانگاهی را؟

که خود از رقت آن بیخود و بی هوش شدی!