ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا!

به وصل خود دوایی کن، دل دیوانهٔ ما را...