ای صبر! کجایی؟ که ز حد می گذرد باز

گبر دل، ستم آن مَه و بر من، ستم دل