جانان من سفر کرد با او برفت جانم

باز‌آمدن از ایشان پیداست آن من کو...