چِه مُبارَک اَست اِین غَم!

کِه تُو دَر دِلم نَهادی...