هَمِه جا با هَمِه کَس یار نِمی‌بایَد بُود

یارِ اَغیارِ دِل آزار نِمی‌بایَد بُود