تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری!

شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن...