جور و بیداد کند، عمرِ جوانان کوتاه

اِی بزرگانِ وطن، بهر خدا! داد کنید...